Facebook
НУ Станислав Доспевски
Начално училище в град Самоков

Обществен съвет

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, може да видите ---> ТУК

Покана за обществен съвет, може да видите ---> ТУК

Прикачени документи

Покана за Обществен съвет
Покана за Обществен съвет
Становище на Обществения съвет за Програмата за ранно напускане и Програмата за предоставяне на равни възможности на децата и учениците от уязвимите групи
Становище на Обществения съвет, относно бюджета на институцията за 2020.
Доклад към Обществения съвет, относно бюджета на институцията за 2020г.
Становище на Обществения съвет, относно бюджета на институцията за 2019г.
Доклад към Обществения съвет, относно бюджета на институцията за 2019г.
Становище на Обществения съвет за училищния план-прием за учебната 2018-2019г.
Доклад към Обществения съвет, относно бюджета на институцията за 2017г.
Становище на Обществения съвет за критериите, показателите и дейностите във връзка с вътрешната оценка на качеството на образованието, съгласно Наредба 16/16.12.2016г.
Становище на Обществения съвет за училищния учебен план за 2017-2018г.
Становище на Обществения съвет за училищния план-прием за учебната 2017-2018г.
Становище на Обществения съвет за Етичния кодекс на НУ "Станислав Доспевски"
Становище на Обществения съвет за Стратегията на НУ "Станислав Доспевски"