Facebook
НУ Станислав Доспевски
Начално училище в град Самоков

BG05M2OP001-5.001-0001 - Равен достъп до училищно образование в условията на кризи. През учебната 2021/2022 год. в проекта са включени 30 първокласника по Дейност 2, 10 родителя и 1 медиатор по Дейност 4 и 5 педагогически специалисти по Дейност 3. Заниманията с учениците  и родителите са на тема "Запознаване и работа с програмата Microsoft teams". Темата с педагогическите специалисти е : "Запознаване и работа с платформите learningapp. org и wardwall". Групите и по трите дейности завършиха успешно. За втора година училището работи по проекта. През учебната 2022/2023 год. има сформирани 6 групи от по 5 ученици първи клас по дейност 2  и 1 група от 5  родители по дейност 1. Групата с родителите завърши на 17. 10.2022 год., една от групите по Дейност 2 също завърши своето обучение на 31.10.2022 год. През м. Декември и м. Февруари, по време на ваканциите предстои реализирането на обучението и на останалите групи по дейност 2.