Facebook
НУ Станислав Доспевски
Начално училище в град Самоков

BG05M2OP001-5.001-0001 - Равен достъп до училищно образование в условията на кризи. За втора година училището работи по проекта. През учебната 2022/2023 год. има сформирани 6 групи от по 5 ученици първи клас по дейност 2  и 1 група от 5  родители по дейност 1. Групата с родителите завърши на 17. 10.2022 год., една от групите по Дейниост 2 също завърши своето обучение на 31.10.2022 год. През . Декември им. Февруари, по време на ваканциите предстои реализирането на обучението и на останалите групи по дейност 2.