Facebook
НУ Станислав Доспевски
Начално училище в град Самоков

Проекти и програми

Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“

Б) Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“ 

 

BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

 

Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ - Модул Е)„Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“роектът е реализиран през  учебната 2020/2021)

 

Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ (Средства за  електронен дневник за втора поредна година) 

 

Проект на МОН - BG05М2ОП001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден" (2019-2020г. ; 2020-2021г.), финансиран от ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансиран от ЕС чрез европейските структурни и европейски фондове

 

Национална програма „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“ - Партньор на Иновативно училище – ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“ – гр.Самоков

     

Проект BG051РО001-3.1.06. - "Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес".

 

Проект "Благоустрояване на спортни площадки" на стойност 180 000лв.  

 

Проект -  НУ "Станислав  Доспевски” гр. Самоков – училище с екобъдеще” към проект „Обичам природата и аз участвам”, обявен от ПУДООС и МОСВ

 

Проект - „Създаване на център за дигитално и интерактивно обучение в присъствена и дистанционна форма“

 

Национална програма „Заедно в грижата за всеки ученик"

Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио и оценъчна карта“

Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с учителите от детската градина”

 

ПРОЕКТ  BG05M20P001-2.012-0001

"Отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение"