Facebook
НУ Станислав Доспевски
Начално училище в град Самоков

Административни услуги

 

Страницата е разработена във връзка с изпълнение на Решение №704 на Министерски съвет от 5.10.2018 г.

 

Тук можете да намерите информация относно:

1. Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование - Документ 1

2. Приемане на деца в първи клас  в държавните и в общинските училища - Документ 2

3. Преместване на ученици в държавните и в общинските училища - Документ 3

4. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование - Документ 4

5. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава - Документ 5

6. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи - Документ 6

 

Образци на документи тук : https://nu-stdospevski.eu/za-uchilishteto/obrazci-na-dokumenti.html