Facebook
НУ Станислав Доспевски
Начално училище в град Самоков

Проект "Твоят час"

 

Учебното заведение работи по проект:

 

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.004-0004 – „ТВОЯТ ЧАС“

 

     "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)" фаза 1, финансиран от ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" - съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

 

 

 

Към проекта "Твоят час"

 

Документи по проект "Твоят час" в НУ "Станислав Доспевски":

 

Заповед за определяне дейностите и ръководителите по проекта, може да видите ---> ТУК

 

Декларация за информирано съгласие, може да видите ---> ТУК

 

Анкетна карта, може да видите ---> ТУК

 

Индивидуална образователна карта, може да видите ---> ТУК