Facebook
НУ Станислав Доспевски
Начално училище в град Самоков

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОД., Учебното заведение работи по проект: ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден".

ПРОЕКТЪТ Е ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ " 2014-2020, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ.