Facebook

НУ Станислав Доспевски

Начално училище в град Самоков

НУ Станислав Доспевски - Самоков

  

       В училището се обучават ученици от I до IV клас. Училището разполага с 17 класни стаи, компютърен кабинет, логопедичен кабинет, добре оборудван физкултурен салон, просторна кинозала, столова, както и с много високо квалифициран педагогически съветник. 

       В сградата се помещава и отлично оборудвана полудневна детска градина. Учителите в училището са високо квалифицирани, като голяма част от тях са с дълъг педагогически стаж и опит в обучението и възпитанието на ученици.

 

 

Учебното заведение работи по: 

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.004-0004 – „ТВОЯТ ЧАС“ 

     "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)" фаза 1, финансиран от ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" - , съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

 

 

Актуални новини
Полезни връзки
МОН - НУ Станислав Доспевски - Самоков
-
РИО-САМОКОВ - НУ Станислав Доспевски - Самоков
-
ОБЩИНА САМОКОВ - НУ Станислав Доспевски - Самоков
-
УЧА СЕ - НУ Станислав Доспевски - Самоков