Facebook
НУ Станислав Доспевски
Начално училище в град Самоков

Образци на документи

Прикачени документи

Декларация за прием в ГЦОУД
Декларация от родител за придружаване на учениците, когато си тръгват от училище
Заявлние за отсъствие до 15 дни
Декларация за информираност за ограничаване използването на телефони от учениците по време на учебен процес - прием след началото на учебната година
Декларация за информираност - правилник, етичен кодекс, учебни планове - прием след началото на учебната година
Декларация за информираност за провеждането на тестове и контролни и самостоятелни работи - прием след началото на учебната година
Декларация за съгласие снимки - прием след началото на учебната година
Заявление за издаване на дубликат за Удостоверение за завършен клас
Декларация за съгласие / несъгласие снимки на деца от ППГ
Декларация за съгласие / несъгласие снимки на ученици 1-4 клас
Декларация за информираност за провеждането на тестове, контролни и самостоятелни работи през учебната година
Декларация за информираност за ограничаване използването на телефони от учениците по време на учебен процес
Декларация за информираност - правилник, етичен кодекс, учебни планове
Заявление за издаване на дубликат
Характеристика на средата
Декларация за обработване на лични данни на деца за образователни теми
Информация за обработване на лични данни на ученици
Информация за обработване на лични данни на родители
Съгласие за обработване на лични данни на родители
Съгласие за обработване на лични данни на ученици
Декларация за обучение в електронна среда
Заявление за прием 1 клас на подлежащи на задължително обучение
Заявление за прием 1 клас на 6 годишни
Заявление за прием в ППГ
Заявление спортни дейности (модул ФВС)
Заявление за избор на РП
Декларация - ученически раници
Декларация за информирано съгласие
Заявление за прием на ученик, идващ от друго училище
Уведомително писмо за документите, с които идва ученикът от друго училище
Заявление за издаване на Удостоверение за преместване в друго училище
Заявление за отсъствие до 7 дни
Заявление за валидиране на компетентности