Facebook
НУ Станислав Доспевски
Начално училище в град Самоков

Образци на документи

Прикачени документи

Информация за обработване на лични данни на ученици
Информация за обработване на лични данни на родители
Съгласие за обработване на лични данни на родители
Съгласие за обработване на лични данни на ученици
Характеристика на средата
Заявление спортни дейности (модул ФВС)
Декларация за обучение в електронна среда
Заявление за прием в 1 клас на подлежащи
Заявление за прием 1 клас на 6 годишни
Заявление за прием в ППГ
Декларация за прием в ГЦОУД
Заявление за избор на РП
Декларация - ученически раници
Декларация за информирано съгласие
Заявление за прием на ученик, идващ от друго училище
Уведомително писмо за документите, с които идва ученикът от друго училище
Заявление за издаване на Удостоверение за преместване в друго училище
Заявление за отсъствие до 3 дни
Заявление за отсъствие до 7 дни
Заявление за издаване на дубликат
Заявление за валидиране на компетентности