Facebook
НУ Станислав Доспевски
Начално училище в град Самоков

Документи

Прикачени документи

Актуализиран план на комисията по БДП за учебната 2023-2024г.
Контролна дейност на директора на НУ "Станислав Доспевски" за учебната 2023-2024г.
Седмично разписание за I срок за учебната 2023-2024г.
Стратегия за развитие на НУ "Станислав Доспевски" град Самоков - 2023-2028г.
Координационен механизъм за взаимодействие между институциите и организациите и НУ "Станислав Доспевски" при случаи на непридружени деца или разделени от семействата си деца чужденци, намиращи се на територията на РБългария за учебната 2023-2024г.
График на часовете на ресурсния учител от РЦПППО за учебната 2023-2024г.
График на часовете на логопеда за учебната 2023-2024г.
График на часовете на педагогическия съветник за учебната 2023-2024г.
График на часовете в ППГ за учебната 2023-2024г.
График на часовете в ГЦОУД за учебната 2023-2024г.
График на часовете по БАК и БДП в НУ "Станислав Доспевски" за учебната 2023-2024г.
План на комисията по БДП за учебната 2023-2024г.
Стратегия за повишаване на нивото на дигитална компетентност - 2023-2024г.
Програма за работа с родителите в НУ "Станислав Доспевски" за учебната 2023-2024г.
Механизъм за осигуряване на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците за учебната 2023-2024г.
Етичен кодекс 2023-2024г.
Годишен план за дейността на НУ "Станислав Доспевски" за учебната 2023-2024г.
Стратегия за развитие на НУ "Станислав Доспевски" град Самоков - 2023-2028г.г.
Етичен кодекс 2023-2024г.
Годишен план за дейността на НУ "Станислав Доспевски" за учебната 2023-2024г.
Седмично разписание за учебната 2022-2023г.
Годишен план за дейността на НУ "Станислав Доспевски" за учебната 2022-2023г.
График на часовете на педагогическия съветник, ресурсния учител и логопеда в НУ "Станислав Доспевски" за учебната 2022-2023г.
График на часовете по БАК и БДП в НУ "Станислав Доспевски" за учебната 2022-2023г.
График на часовете в НУ "Станислав Доспевски" за учебната 2022-2023г.
Мерки за повишаване на качеството на образованието в НУ "Станислав Доспевски" за учебната 2022-2023г.
План за контролната дейност на директора на НУ "Станилсав Допсевски" за учебната 2022-2023г.
Стратегия за повишаване на нивото на дигитална компетентност
Координационен механизъм за взаимодействие между институциите и организациите и НУ "Станислав Доспевски" при случаи на непридружени деца или разделени от семействата си деца чужденци, намиращи се на територията на РБългария за учебната 2022-2023г.
Стратегия за развитие на НУ "Станислав Доспевски" гр.Самоков (актуализирана) - 2020 - 2024г.
Етичен кодекс 2022-2023г.
План на комисията по БДП за учебната 2022-2023г.
Програма за работа с родителите в НУ "Станислав Доспевски" за учебната 2022-2023г.
Механизъм за осигуряване на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците за учебната 2022-2023г.
План за изпълнение на програмата за ранното напускане на училище за учебната 2022-2023г.
Програма и план за предоставяне на равни възможности на децата и учениците от уязвимите групи 2022 - 2023г.
Програма и план за равенство и приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи 2022 - 2023г.
Програма за наставничество на новоназначени учители - 2020-2021г.
Програма за работа с родителите в НУ "Станислав Доспевски" за учебната 2021-2022г.
План за контролната дейност на Камелия Асенова - директор на НУ "Станислав Доспевски” за учебната 2021-2022 година
Програма и план за предоставяне на равни възможности на децата и учениците от уязвимите групи 2021 - 2022г.
План за изпълнение на програмата за ранното напускане на училище за учебната 2021-2022г.
Правила за номиниране и присъждане на морални и материални награди на педагогическия и непедагогическия персонал в НУ Станислав Доспевски.PDF
Вътрешни правила за организация и управление на човешките ресурси..PDF
Програма за превенция на ранното напускане на училище учебна 2021-2022 год
Механизъм за осигуряване на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в НУ "Ст. Доспевски", гр. Самоков, за учебната 2021-2022 год.
Резултати от доклада от НИО, проведен през 2019 год.
Вътрешни правила за организация и управление на човешките ресурси.
Актуализирана стратегия на НУ "Станислав Доспевски" за учебната 2021-2022г.
Етичен кодекс 2021-2022г.
Годишен план за дейността на НУ "Станислав Доспевски" за учебната 2021-2022г.
План на комисията по БДП за учебната 2021-2022г.
График на учебните часове 2021-2022г.
Седмично разписание за учебната 2021-2022г.
План на комисията по БДП за учебната 2020-2021г.
Стратегия за развитие на НУ "Станислав Доспевски" гр.Самоков - 2020 - 2024г.
Мерки за повишаване на качеството на образованието в НУ "Станислав Доспевски" гр.Самоков - 2020 - 2024г.
Годишен план за дейността на НУ "Станислав Доспевски" град Самоков - 2020 - 2021г.
Програма за превенция на ранното напускане на училище - 2020-2021г.
Програма за предоставяне на равни възможности на децата и учениците от уязвимите групи 2020 - 2021г.
Правила за превключване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние
Годишен план за дейността 2019-2020 година
Учебен план 2019-2020 година
Организация на учебния ден 2019-2020 година
Механизъм за противодействие на тормоза 2019-2020 година
План за квалификационната дейност за учебната 2019-2020 година
План за противодействие на тормоза 2018 -2019г.
Организация на учебния ден 2018-2019г.
Процедура по самооценяване
Форми на обучение
Училищна програма качество
Правилник за устройството и дейността
Годишен план - дейности
Етичен кодекс
Организация на учебния ден
План за изпълнение на стратегията
План за мониторинг стратегия
Стратегия за развитие на НУ "Станислав Доспевски" град Самоков - 2016г./2020г.