Facebook
НУ Станислав Доспевски
Начално училище в град Самоков

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБУЧЕНИЕТО ПРЕЗ НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА В УСЛОВИЯ НА COVID-19

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБУЧЕНИЕТО

ЗА УЧЕНИЦИТЕ С УСТАНОВЕН ПО-ВИСОК РИСК ОТ COVID-19

 

        Уважаеми родители,

      Изборът за присъствено обучение в училище е първата най-предпочитана алтернатива. Но има отделни случаи, при които обучението на учениците в дневна присъствена форма е невъзможно или нецелесъобразно по здравословни причини.

        В условията на COVID-19 здравословните причини, поради които ученик не може да посещава присъствена форма, се удостоверяват с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия по реда на Закона за здравето.

  • При дистанционната форма ученикът се обучава в група С ДРУГИ ученици ОТ РАЗЛИЧНИ УЧИЛИЩА ОТ РЕГИОНА ИЛИ ОБЛАСТТА.
  • Обучаващите учители съответно може да са УЧИТЕЛИ ОТ ДРУГО УЧИЛИЩЕ ОТ РЕГИОНА ИЛИ ОБЛАСТТА.
  • Обучението в дистанционна форма се осъществява с помощта на информационните и комуникационните технологии чрез синхронни учебни часове. За целта ВСЕКИ УЧЕНИК СЛЕДВА ДА РАЗПОЛАГА С ИНТЕРНЕТ И С УСТРОЙСТВО, ПОЗВОЛЯВАЩО МУ АКТИВНО УЧАСТИЕ ВЪВ ВИРТУАЛНАТА КЛАСНА СТАЯ В УЧИЛИЩЕТО, КОЕТО ЩЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ.
  • Обучението се отразява чрез вписване на отсъствия и текущи оценки в електронен дневник в училището, което осъществява дистанционното обучение, като достъп за четене на информацията от електронния дневник има и директорът на училището, в което е записан съответният ученик.

        В началото на новата учебна година, може да заявите желанието си ученикът да премине от присъствена в дистанционна форма на обучение до 08.09.2020г. (вторник) включително, в НУ „Станислав Доспевски”, като приложите медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия по реда на Закона за здравето.

       От медицинска гледна точка препоръка/решение за провеждане на форма на обучение, различна от дневната, при деца с хронични заболявания трябва да се взема индивидуално за всяко дете от лекар специалист, провеждащ наблюдението на съответното дете, според тежестта и хода на протичане на конкретното заболяване, а при необходимост и след консултация с психолог.

      За целта е необходимо да се предостави в учебното заведение етапна епикриза от проследяващия лекар специалист за доказване на заболяването и текущия му статус с определяне риска от присъствено обучение и препоръка за провеждане на дистанционно обучение за конкретен период от време.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБУЧЕНИЕТО ПРЕЗ НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА В УСЛОВИЯ НА COVID-19 - Изображение 1