Facebook
НУ Станислав Доспевски
Начално училище в град Самоков

Уведомително писмо

       УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

ОТ 1 МАРТ 2021 г. 

ЗАПОЧВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА

 В НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „СТАНИСЛАВ ДОСПЕВСКИ”.

МНОГО ОТ ВАС – РОДИТЕЛИТЕ, ГО НАРИЧАТ „МОЕТО ПЪРВО УЧИЛИЩЕ”

НЕКА СТАНЕ ЛЮБИМОТО ПЪРВО  УЧИЛИЩЕ И ЗА ВАШИТЕ ДЕЦА!

ПОВЯРВАЙТЕ В НАС, И НИ СЕ ДОВЕРЕТЕ! 

КРИТЕРИИ, ПО КОИТО ЩЕ БЪДЕ ОСЪЩЕСТВЕН ПРИЕМЪТ: 

            І. Приемът на учениците в I клас за учебната 2021/2022 г., подлежащи на задължително обучение да се  извърши по следния ред и критерии:

  1. Деца с постоянен /настоящ/ адрес в прилежащия район на училището и постоянният /настоящият/ им адрес не е променян в последните над 3 години  преди подаване на заявлението.
  2. Деца с постоянен /настоящ/ адрес в прилежащия район на училището повече  от 1 година, но постоянният /настоящият/ им  адрес е променян през  последните от една до три  година преди подаване на заявлението.
  3. Деца с постоянен /настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният /настоящият/ им адрес е бил променен през последната 1 година преди подаване на заявлението.
  4. Деца с постоянен /настоящ/ адрес извън прилежащия район на училището.

       Приемът се осъществява последователно по реда на групите, като първо се приемат деца от І-ва група. Датата на регистрация на настоящия адрес на детето се удостоверява от общинска администрация.

       ІІ. Допълнителни критерии. Kогато броят на децата в определена група надхвърля броя на местата, определени в училищния план-прием, децата в тази група се подреждат по допълнителни критерии:

  1. Дете с трайни увреждания над 50% и този критерии носи 2 точки.
  2. Дете с един или с двама починали родители-  2 точки.
  3. Други деца от семейството, обучаващи се в училището - 2 точки.
  4. Дете от семейство с  повече от две деца.
  5. Дете завършило ППГ в избраното училище – 2 точки.
  6. Близост на училището до местоработата на един от родителите.

Желанието на всеки от Вас, детето му да бъде обучавано в нашето училище, ще бъде уважено!

                                                                                                                                         От ръководството

Уведомително писмо - Изображение 1